Oferta

  1. Bezpłatna wstępna analiza każdej sprawy – w przypadku gdy kancelaria podejmie się jej prowadzenia.
  2. Reprezentacja na etapie likwidacji szkody przed Ubezpieczycielem lub innym podmiotem odpowiedzialnym, zgłaszanie szkody, odwołania od decyzji, w tym negocjowanie ugód.
  3. Reprezentacja na etapie sprawy sądowej cywilnej – przygotowanie pozwu, reprezentacja na rozprawach sądowych, przygotowywanie pism procesowych.
  4. Reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu karnym sądowym w celu ustalenia odpowiedzialnego za zdarzenie.
  5. Działamy na terenie całej Polski.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich został poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym, a może zwyczajnie poślizgnął się na oblodzonych schodach lub potknął się o wystającą płytę chodnikową w wyniku czego doznał uszczerbku na zdrowiu zdecyduj się na bezpłatną analizę sprawy przez moją Kancelarię. Rzetelnie poinformujemy Cię o możliwych do uzyskania świadczeniach od Ubezpieczyciela lub innego obowiązanego do naprawienia szkody podmiotu. Na bieżąco doradzimy Ci w jaki sposób przygotować się do dochodzenia należnych Ci roszczeń (jakie dokumenty pozyskać, aby udowodnić roszczenia oraz pomożemy ustalić adekwatną do rozmiaru szkody kwotę odszkodowania). Po powierzeniu nam sprawy do prowadzenia  zapewniamy kompleksową reprezentację Klienta na etapie przedsądowym likwidacji szkody jak i dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

  1. ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYNY
  2. ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY
  3. ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PODCZAS PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM
  4. ODSZKODOWANIE ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
  5. ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

ZADOSĆUCZYNIENIA ZA WŁASNY WYPADEK, ZADOSĆUZCYNIENIA ZA ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY W WYNIKU WYPADKU

Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę krzywdy moralnej (psychicznej) osoby bezpośrednio  poszkodowanej   w wyniku wypadku, która doznała rozstroju zdrowia lub uszczerbku na zdrowiu. Zadośćuczynienie przysługuje także osobie, która doznała krzywdy w związku ze śmiercią  najbliższej Jej  osoby w następstwie wszelkiego rodzaju wypadków.

 Zazwyczaj zadośćuczynienie przyznawane jest najbliżsi krewnym zmarłego: rodzice, dzieci czy rodzeństwo. Mogą je uzyskać również dalsi krewni, np. wnuki, wujostwo czy dziadkowie, oraz inne osoby, które ze zmarłym łączyła bardzo bliska więź emocjonalna.

Warto wiedzieć, iż w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu  zasądzane przez Sądy zadośćuczynienia sięgają nawet do 2 mln. zł, natomiast w przypadku zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby kształtują się na poziomie 120-200 tys. zł za rodziców i rodzeństwa oraz od 20 do 40 tys. zł w przypadku dalszych krewnych w zależności od stopnia więzi emocjonalnej łączącej uprawnionego ze zmarłym.

W wyniku wypadku doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku, którego wzrosły Twoje potrzeby  musisz  kupować leki, ponosić koszty wizyt lekarskich, rehabilitacji,  zakupu środków medycznych i higienicznych, specjalnej diety, kosztów dojazdu do placówek medycznych, być może nawet do końca życia.  Nie korzystasz z pełnej i niezbędnej Ci rehabilitacji i fizjoterapii ponieważ Cię nie stać na prywatne usługi, a te dostępne w ramach NFZ to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Na co dzień potrzebujesz pomocy innej osoby wielu czynnościach jak choćby przy pomocy w domu, robieniu zakupów, dowożeniu do lekarza. Wszystkie te zwiększone potrzeby mogą zostać finansowane za pomocą comiesięcznej renty od Ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego za wypadek w którym ucierpiałeś. Pieniądze te pomogą Ci szybciej wrócić do zdrowia lub zapewnią stabilizację finansową pozwalającą na pokrycie tych regularnych wydatków spowodowanych przecież wypadkiem.

Jeżeli na skutek wypadku utraciłeś całkowicie lub częściowo zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, Twoje dochody zmalały a wypłacane z ubezpieczenia społecznego (ZUS,KRUS) świadczenia nijak mają się do osiąganych przez Ciebie przed wypadkiem dochodów możesz ubiegać się o rentę z tytułu utraconych dochodów od Ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego za wypadek w którym ucierpiałeś. Pieniądze te pozwolą wyrównać różnicę dochodów przed i po wypadku.

Istotne dla osoby poszkodowanej jest jak najszybsze otrzymanie świadczenia pieniężnego pozwalającego na bezstresowe podjęcie leczenia, rehabilitacji czy zabezpieczenie innych potrzeb powstałych w wyniku wypadku. W tym celu w przypadku dochodzenia renty konieczne jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia  zapewniającego wypłatę comiesięcznego świadczenia od Ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego za wypadek w określonej do potrzeb poszkodowanego wysokości przez cały  czas trwania sprawy sądowej, aż do wydania wyroku. Zabezpieczenie pozwala zniwelować  negatywne skutki „trwania sprawy sądowej” dla poszkodowanego. Poszkodowany otrzymuje natychmiastową pomoc finansową i może w spokoju powracać do zdrowia, oczekując na sądowe rozstrzygnięcie sprawy.

Bardzo często sprawy wypadkowe wiążą się w pierwszej kolejności ze sprawą  przeciwko sprawcy wypadku. Na ogół są to sprawy z oskarżenia publicznego (prokuratury), niekiedy jednak oskarżyciel publiczny nie dostrzega  „winy sprawcy” i  całą odpowiedzialnością za zdarzenie obarcza poszkodowanego (np. pieszy wtargnął przed nadjeżdżający pojazd, wyłączna wina nieoświetlonego pieszego). W takich sytuacjach bardzo istotne jest rozważenie czy np. kierującemu pojazdem jednak nie da się przypisać zawinienia lub obarczyć współsprawstwem za zdarzenie, bowiem jedynie w takich sytuacjach możliwe jest uzyskanie odszkodowania dla poszkodowanego.  Zapewnienie reprezentacji swoich interesów przez adwokata już na etapie sprawy karnej ma tutaj bardzo istotne znaczenie.  Zdobyte doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu wypadków drogowych wielokrotnie pozwalało mi na uzyskanie dla poszkodowanego korzystnego dla  Niego orzeczenia sadu karnego, pozwalającego na późniejsze dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w postepowaniach cywilnych.